Weöres Sándor, a PTE öregdiákja

„Voltam én is pécsi fiatal költő"

- írta Weöres Sándor a hatvanas évek végén. A kiváló Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar költőnk 1933 és 43 között élt ugyanis városunkban. Pécsett töltött éveiben jelent meg az első öt könyve: három verseskötet, a doktori disszertációja, valamint első drámai költeményének különlenyomata. Pécsi évei alatt került élete végéig szóló barátságba például Csorba Győzővel is, ami aztán az egész további életére nagy hatást gyakorolt.

weoeres-sandor-1976a.jpg

Kép forrás: cultura.hu

Milyen egyetemi szakra járt?

Tanulmányaival kapcsolatban érdekesség, hogy 20 évesen, 1933-ban iratkozott be a pécsi Erzsébet Tudományegyetemre. Egyetemi éveit a jogi karon kezdte, majd később átjelentkezett a bölcsészkarra, végül filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. 1939-ben avatták doktorrá.

Hogy érezte magát Pécsett?

Egyik Ba­bits­ Mihálynak kül­dött le­ve­lé­ből ki­de­rül, hogy „fel­sé­ge­sen” érez­te ma­gát Pécsett. Fi­a­tal ba­rá­ta­i­val ká­vé­há­zak­ba, kis­kocs­mák­ba, szín­ház­ba jár­tak. Irodalmi tevékenysége igen aktív volt, hiszen egyetemistaként megalapította az Öttorony (Fünfkirchen) című folyóiratot. Részt vett egy újabb iro­dal­mi fo­lyó­irat, a Sorsunk in­dí­tá­sá­ban. Janus Pannonius (Irodalmi) Társaság titkárává is megválasztották.

1941-ben bízták meg a Városi Könyvtár megszervezésével és vezetésével, melynek két évig volt az igazgatója. Miután Budapestre költözött, élete végéig rendszeresen visszalátogatott Pécsre.

„Nekem Pécs… az irodalmi felnőtté válás színterét jelentette”

- vallotta őszintén Pécsről egyik interjújában. Röviden így jellemezte Pécs városát: 

Pécs
A hullámos város felett
harangok hang-leve folyt
De mind fölitta a Hold,
hogy éjszaka lett.

Weöres Sándor (1913–1989).

Forrás: 
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2747/weores-sandor-pecsi-kotodeserol
Tüskés Tibor: Weöres és Pécs, Pécsi Szemle 1999. (2. évf.) 4. szám, 109-112. oldal